Nr 13, 1999 (ss. 148)

Hrabia August Cieszkowski. W kręgu niemieckiej i polskiej tradycji filozoficznej

Justyna Kurczak – Cieszkowski on the Mission of the Slavic Peoples (Cieszkowski o posłannictwie Słowian) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Marek Kozłowski – Does Dialectic Retain Its Cognitive Validity also beyond the Realm of Philosophy? Some Remarks Concerning Cieszkowski’s Contribution to Correction of Hegel’s Philosophy of History (Czy dialektyka zachowuje swą poznawczą ważność także poza filozofią? Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego w poprawianie heglowskiej filozofii dziejów)  [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Ryszard Panasiuk – Cieszkowski und Hegelsche Linke (Cieszkowski i lewica heglowska)  [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Ursula Reitemeyer – Philosophische Welt-Interpretation oder Veränderung der Welt durch Philosophie? August Cieszkowskis spekulativer Entwurf der Weltgeschiclite und die Philosophie der Tat (Filozoficzna interpretacja świata czy zmiana świata przez filozofię? Augusta Cieszkow-skiego spekulatywny projekt historii powszechnej i filozofia czynu) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Heinz Eidam – Die vergessene Zukunft. Anmerkungen zur Hegel-Rezeption in August von Cieszkowskis „Prolegomena zur Historiosophie“ (1838) (Zapomniana przyszłość. Uwagi o recepcji Hegla w Augusta Cieszkowskiego „Prolegomena do historiozofii” (1838)) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Kazimierz Wojnowski – Über das soziale Wesen des Menschen in der Historiosophie von August Cieszkowski (O społecznej istocie człowieka w historiozofii Augusta Cieszkowskiego) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Zbigniew Kuderowicz – Philosophie und Politik in der polnischen Romantik (Filozofia i polityka w myśli polskiego romantyzmu) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Jan Carewicz – Der mysteriöse Cieszkowski (Tajemnica Cieszkowskiego) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Stanisław Borzym – Katholizismus und Cieszkowski. Pseudophilosophische Kontroverse (Cieszkowski a katolicyzm. Pseudofilozoficzne kontrowersje) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Marek N. Jakubowski – Cieszkowski und Hess: Zwei Auffassungen der Geschichte (Cieszkowski i Hess: dwa ujęcia filozofii) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Steffen Dietzsch – August von Cieszkowski und die Anfange der „Philosophische Gesellschaft“ zu Berlin 1843-1850 (August von Cieszkowski a początki „Philosophische Gesellschaft” w Berlinie, w latach 1843-1850) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Maciej Potępa – Das Problem des Übergangs von der Theorie zur Praxis. Einige Überlegungen am Beispiel Cieszkowski’s Philosophie der Tat (Problem przejścia od teorii do praktyki. Rozważania na przykładzie Cieszkowskiego filozofii czynu) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]