Nr 9, 1993 (ss. 145)

Logic and Methodology of XXth Century
[in English only]

Claude Gaudin – Une „Science des livres” est-elle possible? (Czy możliwa jest „Nauka o książce”) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Dorota Horbaczewska – Some Troubles with Defining Pedagogical Notions (O trudnościach w precyzowaniu pojęć pedagogiki) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim] 
Jacek Juliusz Jadacki – Misunderstandings about Understanding (Nieporozumienia wokół rozumienia) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Janusz Kaczmarek – On Thought and Proposition (O myśli i sądzie w sensie logicznym) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Ryszard Kleszcz – Droit, logique et théorie de 1’argumentation (Prawo, logika a teoria argumentacji) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim] 
Maria Lewandowska – Les aspects pragmatiques de 1’analyse logique des questions (Pragmatyczne aspekty analizy logicznej pytań) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim] 
Marek Rosiak – Is Kazimierz Ajdukiewicz’s Critique of Idealism Conclusive? (Zagadnienie konkluzywności krytyki idealizmu przeprowadzonej przez Kazimierza Ajdukiewicza) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Uwe Scheffler – Conditionals. Based on Strict Entailment (Okresy warunkowe oparte na ścisłym „entailment”) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Bogusław Maryniak – Humanistic Philosophy of Science and Its Main Epistemological Problem (Humanistyczna filozofia nauki i jej główny problem epistemologiczny) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Witold Strawiński – Atomistic Universes of Individuals (Atomistyczne uniwersa indywiduów) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Max Urchs – Powerful Paraconsistent Logic (O „mocnych” logikach parakonsystentnych) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Daniel Vandcrveken, Marek Nowak – An Algebraic Approach to a Concept of Propo-sition (Algebraiczne ujecie pojęcia „proposition”) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Jan Woleński – Analyticity and Metamathematics (Analityczność i metamatematyka) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]  
Patrice Bailhache – A la recherche d’un (impossible) démonstrateur intelligent – Poszukiwanie procedury inteligentnego dowodzenia twierdzeń) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]