Nr 8, 1991 (ss. 181)

Mensch – Natur – Kosmos

Robert Muller – Travail et nature dans l’antiquité. A propos de la distinction entre les metiers serviles et les metiers liberaux Praca i przyroda w starożytności. W związku z rozróżnieniem zawodów służebnych i zawodów wolnych) [tekst w języku francuskim i streszczenie w języku polskim]
Paul Guyer – Kant on Duties Regarding Nature (Kant o obowiązkach wobec przyrody) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim] Ryszard Panasiuk – Über die Aktuatität der romantischen Naturphilosophie (W sprawie aktualności romantycznej filozofii przyrody) [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Thomas E. Wartenberg – Feuerbach’s Anthropological Materialism (Materializm antropologiczny Feuerbacha) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
William L. McBride – Sartre and Problems in the Philosophy of Ecology (Sartre i problemy filozofii ekologii) [tekst w języku angielskim i streszczenie w języku polskim]
Martin Wälde – Wilhelm Schapps narrative Phänomenologie (Fenomenologia narracyjna Wilhelma Schappa) [tekst w języku angielskim  i streszczenie w języku polskim]
Manfred Stockler – Towards a Modern Philosophy of Nature (Seven Theses) (Siedem tez na temat nowoczesnej filozofii przyrody) [tekst w języku angielskim  i streszczenie w języku polskim]
Wiesław Gromczyński – Some Remarks on the Philosophy of Ecology (Kilka uwag o filozofii ekologii) [tekst w języku angielskim  i streszczenie w języku polskim]
Ewa Nowicka-Włodarczyk, Włodzimierz C. Włodarczyk – Moral Aspects of Some Health Ideologies (Moralne aspekty niektórych ideologii zdrowia) [tekst w języku angielskim  i streszczenie w języku polskim]
Aldona Pobojewska – Kosmos – Mensch – Ökologie. Ethnologische Diagnose der Situation des Menschen in westlichen Zivilisation Kosmos – człowiek – ekologia. Biologiczna diagnoza sytuacji człowieka w cywilizacji zachodniej)  [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Thomas Metzinger – Kriterien für eine Theorie zur Lösung des Leib-Seele-Problems (Kryteria, jakie spełniać musi teoria mająca rozwiązać problem relacji pomiędzy duszą a ciałem)  [tekst w języku niemieckim i streszczenie w języku polskim]
Andreas Bartels – Meaning and the Heritage of Formalism – The Relevance of Mathematical Philosophy to the Modern Philosophy of Nature (Znaczenie a dziedzictwo formalizmu – doniosłość matematyki dla współczesnej filozofii przyrody) [tekst w języku angielskim  i streszczenie w języku polskim]