Nr 15, 2003

Janusz Maciaszek, ZNAKI LOGICZNE. Granice logiki oraz logiczność teorii i relacji wynikania
[numer monograficzny]

Spis Treści
Wstęp [tekst w języku polskim]
1. Powstanie logiki i pojęcie logiczności [tekst w języku polskim]

Wiedza demonstratywna, dialektyka i sofistyka
Filozofia logiki u Platona i Arystotelesa
Sylogistyka Arystotelesa
Starożytna logika niearystotelesowska
Pojęcie logiczności i eksplikacja podstawowych pojęć w logice
Eksplikacja pojęć za pomocą procedur pozajęzykowych i językowych
Znaczenia terminów „logika” i „logika nieklasyczna
2. Spór o stosunek logiki do matematyki [tekst w języku polskim]
Leibniz i program matematyzacji logiki
Odrębność logiki i matematyki u Kanta
Platonizm Fregego i początki logicyzmu
Znaki logiczne u Russella
Niezależność tematyczna relacji wynikania u Tarskiego
Logicyzm Carnapa
Antylogicyzm Stephena Kuhna
Kryteria logiczności znaków w kategoriach wiedzy a priori
3. Struktura logiczna języka i syntaktyczne kryteria logiczności [tekst w języku polskim]
Struktura logiczna języka naturalnego i gramatyka uniwersalna
Struktura logiczna języka i świata u Wittgensteina
Wzajemna przekładalność struktur logicznych u Quine’a
Struktura logiczna języka naturalnego u Reichenbacha
Typy składni języków logiki i syntaktyczne kryteria logiczności
Językowe kryterium logiczności Quine’a
4. Semantyczne kryteria logiczności [tekst w języku polskim]
Kryterium logiczności znaków Tarskiego
Kwantyfikatory uogólnione Mostowskiego i Lindströma
Zastosowania reprezentacji liczbowej kwantyfikatorów
Inwariantnośc znaków logicznych w języku pierwszego rzędu
Teoriomodelowa semantyka języka naturalnego i gramatyki Montague
Kwantyfikatory i przedimki u Barwise’a i Coopera
Kryteria logiczności wyrażeń języka naturalnego u Westerstahla
Kryteria logiczności wyrażeń w boole’owskiej semantyce języka naturalnego
5. Teoriodowodowe kryteria logiczności [tekst w języku polskim]
Rachunek sekwentów
Konserwatywne rozszerzenia systemu
Kryteria logiczności Hackinga
Strukturalna funkcja znaków logicznych u Došena
Kryterium logiczności Došena
Względność kryteriów logiczności w rachunkach sekwentów
6. Lokalne i globalne kryteria logiczności [tekst w języku polskim]
Pojęcie „kryterium logiczności”
Kryterium semantyczne
Kryterium teoriodowodowe
Kryterium językowe
W stronę globalnych kryteriów logiczności
Logiczność znaków w logice intuicjonistycznej
Logiczność znaków arytmetycznych i teoriomnogościowych
Chwiejność znaczeniowa potocznego pojęcia logiczności
Bibliografia [tekst w języku polskim]
Indeks osób [tekst w języku polskim]