Dla Autorów

Zakres tematyczny:
Poszczególne numery „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” mają charakter tematyczny. Problematyka kolejnych numerów ogłaszana jest poprzez otwarte Call for Papers. Zapraszamy do nadsyłania artykułów związanych z proponowaną tematyką, jak też omówień i recenzji prac naukowych poświęconych tej tematyce.

Zgłoszenie tekstu:
Prosimy o nadsyłanie tekstów drogą elektroniczną na adres: fph.eap.redakcja@filozof.uni.lodz.pl w postaci pliku MS Word (w formacie doc. Lub rtf.), nie w postaci PDF. Do tekstu należy dołączyć:
• imię i nazwisko autora/autorów oraz dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon)
• krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (do 600 znaków)
• tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1000 znaków), zawierające ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy
• słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (ok. 5 słów kluczowych wybranych przez autora/kę)
• bibliografię załącznikową w porządku alfabetycznym
• informację o finansowaniu pracy z grantu lub z innych funduszy (o ile taka sytuacja zachodzi)