Ghostwritting/Guest Authorship

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za GHOSTWRITING uważamy sytuację, w której którykolwiek ze współautorów artykułu nie zostaje ujawniony lub gdy nazwisko osoby istotnie przyczyniającej się do powstania publikacji nie zostaje wskazane w odpowiedniej notatce o charakterze informacyjnym lub w podziękowaniach, które należy umieścić w tekście.
GUEST AUTHORSHIP zachodzi z kolei wówczas, gdy przynajmniej jeden z podanych autorów tekstu przyczynił się w stopniu znikomym do powstania artykułu bądź w ogóle nie brał udziału w jego przygotowaniu.
Aby sprzeciwić się tym praktykom redakcja wprowadza następujące zasady publikacji:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Osoba składająca artykuł informuje redakcję drogą mailową o ilości procentowej wkładu pracy każdego z autorów tekstu (jeśli jest ich więcej niż jeden).
Odpowiedzialność za poświadczenie nieprawdy ponosi autor zgłaszający artykuł.
2. Redakcja ma prawo domagać się ujawnienia informacji o źródłach finansowania
artykułu lub publikacji, o wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Informacje takie powinny być uwzględnione w postaci dołączonej do tekstu noty.
3. Redakcja ma prawo do dokumentowania, archiwizowania i ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej i łamania zasad etyki pracy naukowej.